Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SOWBOARDOWEJ ANNA-SKI

Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Anna-Ski  wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).  Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Rezerwacji lekcji, kursów w tym zajęć w przedszkolu narciarskim można dokonywać osobiście, telefonicznie, internetowo.
 2. Należność za lekcje, kursy oraz zajęcia w przedszkolu narciarskim należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Anna-Ski  trwa 55 minut (2h=110 min, 3h=165 min).  Lekcje rozpoczyna się i kończy przed budynkiem Szkoły Anna-Ski.
 4. Klienci są zobowiązani do zakupu karnetu we własnym zakresie.  Szkoła zapewnia instruktorom karnety do prowadzenia zajęć.
 5. W przypadku kursantów nie mających ukończonych 16 lat obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Szkołą Anna-Ski
 6. Osoby, które wykupiły lekcję prosimy o oczekiwanie na instruktora najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w wyznaczonym miejscu, z karnetem narciarskim oraz sprzętem gotowym do zajęć.
 7. Lekcje zakupione w szkole nie podlegają zwrotowi, zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje w przypadku gdy nieczynne jest wyciąg narciarski lub szkoła nie może przeprowadzić zajęć.
 8. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.
 9. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 10. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 60 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana. W przypadku korzystania z pakietów opłata pobierana jest z góry.
 11.  W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 12. W przypadku gdy klient spóźni się na zajęcia pakietowe opłata za stracone zajęcia nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przedłużenia zajęć o stracony dzień.
 13.  W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 14. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zostanie on, w miarę możliwości zastąpiony innym instruktorem, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa lub braku zgody ze strony rezerwującego lekcję na zmianę instruktora, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub koszty lekcji zostaną w całości zwrócone. 
 15. Szkoła jak i Instruktor nie odpowiada, za jakość sprzętu klienta, oraz jego przygotowanie do jazdy. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas szkolenia i ewentualnej szkodzie na ciele, klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Szkoły i Instruktora.
 16.  Narciarstwo oraz jazda na snowboardzie wymagają kondycji i sprawności fizycznej. Osoby z problemami zdrowotnymi przed rozpoczęciem nauki jazdy powinny skonsultować się z lekarzem. Kursant przystępując do lekcji oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania tego sportu.
 17. Wystąpienie szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić niezwłocznie prowadzącemu zajęcia.
 18. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom - w tym również osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 19. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 20. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć
 21. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły Anna-Ski, musi być zgłoszony do biura Szkoły. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu, szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 22. Klient powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW
 23. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
 24. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.
 25. Każdy kursant na lekcję powinien mieć przygotowany: sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy, kask. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.
 26. Przed przystąpieniem do lekcji kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
 27. Szkoła ma prawo odmówić prowadzenia lekcji jeśli kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Klientowi nie przysługuje wtedy zwrot pieniędzy.
 28. Klienci Szkoły Narciarskie i Snowboardowej Anna-Ski wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Szkoły, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Szkołę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 29. Administratorem danych osobowych jest Anna-Ski Wyciąg i Szkoła Narciarska Anna Kisielińska-Rutkowska z siedzibą w Świeradowie-Zdroju  59-850, ul Źródlana 12.
 30. Dane osobowe są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  zgodnie z wymogami  zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw.   Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz przepisami krajowymi, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 31. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły
 32. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Anna-Ski zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego